Uwaga Rodzice!

Do 31 maja br. należy potwierdzić przez rodzica kandydata wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 

Niedostarczenie oświadczenia woli skutkuje skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych.

 

Oświadczenie woli

Oświadczenie- rezygnacja

Klauzula informacyjna

 1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest   Radca Prawny Anna Przesławska prowadzący Kancelarię  Radcy Prawnego w Obornikach (64-600) przy ulicy  Kowalskiej 1/105, kontakt pod nr tel. 662 256 188.
  2.     Działania Radcy Prawnego  podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. A b i c   Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).
  3.     Szczegółowy zakres obowiązków Radcy Prawnego w tym obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej  definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
  4.     Radca Prawny przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom egzekucyjnym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych oraz w przypadku wskazanym w punkcie 5.
  5.      Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności.
  6.     Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Radcę Prawnego w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. 
  7.     Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przepisami prawa.
  8.    Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Radcy które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Obornikach

Rekrutacja do żłobka odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

Dzieci kontynuujące pobyt w żłobku nie biorą udziału w rekrutacji.

Warunkiem zarejestrowania wniosku jest:

1) Zapoznanie się rodzica/opiekuna z zasadami rekrutacji dzieci do żłobka oraz ich akceptacja.
2) Wypełnienie wniosku w formie elektronicznej.

Etapy składania wniosku elektronicznego:

1) Wypełnienie elektronicznego formularza (należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką),
2) Zatwierdzenie wprowadzonych danych,
3) Wydrukowanie wygenerowanego dokumentu,
4) Podpisanie wydrukowanego dokumentu i dostarczenie go do placówki.

Po dostarczeniu przez rodzica wypełnionego wniosku, pracownik żłobka wprowadzi dokument do systemu a następnie przekaże rodzicowi potwierdzenie przyjęcia dokumentów.
W przypadku popełnienia błędu np. wpisania nieprawidłowego nr PESEL - niepoprawna informacja wyświetli się na czerwono.
Wniosek wypełniony tylko elektronicznie a nie dostarczony do żłobka nie bierze udziału w rekrutacji

Zasady rekrutacji:

1) Rekrutacja do Żłobka Miejskiego odbywa się za pomocą systemu dostępnego na stronie nabor.pcss.pl/oborniki,
2) System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru określone w Ustawie z dn. 04 lutego 2011r. "O opiece nad dziećmi do lat 3" oraz Statutu Żłobka,
3) Składanie wniosków o przyjęcie dziecka odbywa się w systemie ciągłym i jednorazowym.
4) Rodzice/opiekunowie, którzy nie mają dostępu do Internetu będą mogli złożyć wniosek w siedzibie żłobka,
5) W rekrutacji mogą uczestniczyć dzieci, które mają miejsce zamieszkania na terenie miasta lub Gminy Oborniki,
6) W dniu przyjęcia do żłobka dziecko musi mieć ukończone 6 miesięcy,
7) Miejsce na liście oczekujących wskazane przez system nie jest jednoznaczne z kolejnością przyjęć, gdyż zależy ona od kwalifikacji dziecka do określonej grupy wiekowej ograniczonej liczbą miejsc planowanych,
8) W przypadku większej liczby dzieci rekrutowanych do żłobka, niż liczba miejsc w żłobku - ustalona jest liczba punktów za dodatkowe kryteria i punktacja,
9) W przypadku uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym równorzędnej liczby punktów, do żłobka zostaną przyjęte dzieci najwcześniej urodzone,
10) Dziecko, które aktualnie korzysta z usług żłobka jest zwolnione z udziału w rekrutacji w przypadku złożenia przez rodzica/ opiekuna na piśmie w odpowiednim terminie potwierdzenia woli kontynuacji opieki nad dzieckiem w żłobku,
11) Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do żłobka podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora,
12) W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą trzej pracownicy żłobka. Dyrektor organizuje pracę komisji i jej przewodniczy,
13) Komisja po weryfikacji dokumentów sporządza:
- listę dzieci zakwalifikowanych do żłobka w ramach limitu miejsc
- listę dzieci oczekujących na przyjęcie
14) Po zakończeniu pracy komisji, dyrektor zawiadamia rodzica/ opiekuna o wstępnym przyjęciu dziecka do żłobka i zaprasza do podpisania umowy o świadczenie z usług żłobka
Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w żłobku,
15) W przypadku rezygnacji z woli zapisu dziecka do żłobka rodzic/ opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wniosku z systemu elektronicznego naboru lub poinformowania o rezygnacji Dyrektora Żłobka i przesłanie pisemnego Oświadczenia o rezygnacji,
16) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się objęcie opieką żłobkową dziecka znajdującego się w wyjątkowej sytuacji - dotyczy to dzieci z domów dziecka, dzieci z ośrodka pomocy ofiarom przemocy, dzieci znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji.
W takim przypadku objęcie dziecka opieką żłobkową następuje poza kolejnością za zgodą Dyrektora,
17)Przyjęcia dzieci w trakcie roku szkolnego będą realizowane w miarę zwalniania się miejsc w żłobku w poszczególnych grupach wiekowych.


Rekrutacja jednorazowa

Rekrutacja ciągła

Kryteria naboru