Drodzy Rodzice

Jeżeli chcecie aby Wasze dzieci, gdy Wy jesteście w pracy, znajdowały się pod troskliwą opieką serdecznych i wykwalifikowanych opiekunek.
Jeżeli pragniecie aby Wasze dziecko miało możliwość bezpiecznej zabawy w pięknych, kolorowych salach wyposażonych w zabawki z certyfikatami bezpieczeństwa oraz w ogrodzie z piaskownicą.
Jeżeli chcecie zapewnić swojemu dziecku bezpieczny i prawidłowy rozwój - Żłobek jest wymarzonym miejscem dla Waszego maluszka.

Z radością witamy Wasze dzieci i zapraszamy do wspólnej zabawy.

Elektroniczny system rekrutacji dzieci na wolne miejsca w żłobku prowadzony będzie na stronie nabor.pcss.pl/oborniki i rozpocznie się 18 marca 2019r. Dzieci kontynuujące pobyt w żłobku nie biorą udziału w rekrutacji - Rodzic oświadcza wolę pobytu dziecka na "Formularzu kontynuacji". Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Rekrutacja.

Możecie być pewni, że dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dzieci czuły się u nas jak najlepiej. Aby rozłąka z Rodzicami nie była dla dziecka przykrym przeżyciem, tylko wesołą i aktywną formą spędzania czasu.

Zainteresowanych Rodziców serdecznie zapraszamy do naszej placówki.

 

 

  Szanowni Rodzice!!!

 Informujemy, iż z dniem 25 maja 2020r. Żłobek Miejski w Obornikach wznawia swoją działalność. Ilość dzieci uczęszczających do placówki, zgodnie z wytycznymi została ograniczona. W związku z powyższym, rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o zapoznanie się z  wytycznymi podwyższonego ryzyka obowiązującymi w żłobku oraz oświadczeniem ( oświadczenie należy wypełnić i złożyć w placówce w dniu 25 maja 2020r.).

 

Informujemy Rodziców, że w roku bieżącym w dniach od 10.08.do 14.08., żłobek będzie nieczynny.

 

Wytyczne podwyższonego ryzyka obowiązujące w Żłobku Miejskim w Obornikach na czas pandemii koronawirusa  COVID- 19.

Stosując się do Rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 oraz wytycznych GIS z dnia 04 kwietnia 2020r., Żłobek Miejski w Obornikach ogranicza funkcjonowanie placówki i wprowadza podwyższony reżim sanitarny.

 1. Na czas reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte od 6.30 do 16.30. Wejście do placówki sygnalizuje się dzwonkiem.
 2. Liczba przebywających dzieci w poszczególnych grupach w jednej sali, zostaje maksymalnie ograniczona zgodnie z zaleceniami GIS. Minimalna powierzchnia użytkowa do zabawy w Sali dla dzieci nie może być mniejsza niż 4m2 na jedno dziecko.
 3. Dostęp do usług żłobka mają wszystkie dzieci objęte dotychczasową opieką żłobkową, których rodzice zadeklarowali taką wolę w rozmowie telefonicznej.

Pierwszeństwo jednak mają dzieci:

 • - pracowników systemu ochrony zdrowia
 • - służb mundurowych
 • - pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Fakt pracy określony w jednostkach wymienionych powyżej wymaga od pracodawcy zaświadczenia potwierdzającego wymienioną działalność.
 1. Do żłobka mogą przychodzić dzieci wyłącznie zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; odprowadzane przez zdrowych rodziców. Zaleca się aby dziecko było przyprowadzane i odbierane przez tego samego rodzica.
 2. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i wynoszenia zabawek i innych przedmiotów np.: smoczków, butelek itp. z domu do żłobka i odwrotnie.
 3. Obowiązuje całkowity zakaz przyprowadzania do żłobka dziecka, które zamieszkuje wspólnie z osobą, która przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania w żłobku osób trzecich. Wszystkie sprawy załatwione będą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

        Przyjmowanie i odbieranie dzieci

 1. Dzieci do żłobka przyprowadzane są przez osoby zdrowe ( tylko jedna osoba przychodzi z dzieckiem mającym zostać w żłobku).
 2. Rodzic przyprowadzający dziecko do żłobka może wchodzić do pomieszczeń wspólnych- hol.

W pomieszczeniu tym może przebywać 1 dziecko z rodzicem lub więcej z zachowaniem odstępu 2m od innego dziecka z rodzicem tej samej grupy. 

Kontakt opiekuna z dzieckiem ogranicza się do minimum tj. do wykonania niezbędnych zabiegów higienicznych.

 1. Po przyprowadzeniu dziecka do żłobka- rodzic dezynfekuje ręce. Następnie pracownik żłobka dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka i rodzica termometrem bezdotykowym. w przypadku wykrycia temperatury powyżej 37°C żłobek odmawia przyjęcia dziecka.
 2. Opiekun grupy odbiera dziecko od rodzica i odprowadza dziecko do sali.

Jeżeli opiekun ma uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore np.: kaszel, katar itp.

I może zarażać inne dzieci prosi rodzica o zabranie dziecka do domu.

 1. Odbierając dziecko ze żłobka, rodzic wchodząc do holu placówki ma zasłonięte usta i nos, dezynfekuje ręce i oczekuje na doprowadzenie dziecka.

           Obowiązki rodziców  

            Rodzice zobowiązani są do:

 1. Zapoznania się z opracowanymi procedurami na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w okresie pandemii koronawirusa COVID- 19 obowiązującymi w żłobku.
 2.  Przy pierwszej wizycie w żłobku rodzice podpisują oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszej procedury. Każdego następnego dnia rodzice potwierdzają podpisem, że dziecko spełnia warunki wymienione w oświadczeniu.
 3. Zachowania od opiekunów dystansu 2m za wyjątkiem przekazywania dziecka opiekunowi.
 4. Rodzice zobowiązani są do zaopatrzenia się w środki ochrony osobistej zarówno podczas przyprowadzania jak i odbierania dzieci ( maseczki, rękawiczki).

 

 

Wniosek o zwolnienie z opłaty    ( wypełniają tylko Rodzice dzieci, które są zapisane a nie uczęszczają do żłobka)

Oświadczenie COVID-19

Formularz kontynuacji

Umowa

Wniosek o obniżenie opłaty za żłobek