Fundusze: Maluch + 2021  |  2021  |  2020                

 

 

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie.

Zmiany w opiece nad dziećmi do lat 3

Projektowane przepisy przewidują zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w wyniku których m.in. wprowadzone zostanie dofinansowanie dla dziecka nieobjętego nowym świadczeniem opiekuńczym do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie to będzie przysługiwało- na wniosek- rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Będzie ono związane z pobytem nieobjętego rodzinnym kapitałem opiekuńczym dziecka w
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i będzie polegało na obniżaniu przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt (bez wyżywienia, ale z uwzględnieniem zniżek zapewnionych przez podmiot prowadzący).

Dofinansowanie będzie przysługiwać:
- na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
- na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem
opiekuńczym,
- na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Do dnia 14.01.2022r. rodzice składają w placówce wnioski z danymi:
1. numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka- w przypadku gdy
dziecku nie nadano numeru Pesel;
2. daty urodzenia rodziców;
3. numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców- w przypadku gdy
rodzicom nie nadano numeru Pesel;
4. adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców- o ile dane te uległy zmianie
albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub objętych opieką dziennego opiekuna podmiotowi prowadzącemu
instytucję.

 

Informacja.

Dnia 31.08.2022r. o godz. 15.30 w placówce żłobka odbędzie się zebranie z Rodzicami.

 

 

 

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie.

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku.

Informacja o dofinansowaniu obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku

 

Szanowni Rodzice.

Wnioski wygenerowane na stronie nabor.pcss.pl/oborniki,  muszą zostać złożone w wersji papierowej do placówki żłobka.   Nie złożone wnioski w wersji papierowej nie biorą udziału w rekrutacji.

                                                                                                                                                               

 Drodzy Rodzice

Jeżeli chcecie aby Wasze dzieci, gdy Wy jesteście w pracy, znajdowały się pod troskliwą opieką serdecznych i wykwalifikowanych opiekunek.
Jeżeli pragniecie aby Wasze dziecko miało możliwość bezpiecznej zabawy w pięknych, kolorowych salach wyposażonych w zabawki z certyfikatami bezpieczeństwa oraz w ogrodzie z piaskownicą.
Jeżeli chcecie zapewnić swojemu dziecku bezpieczny i prawidłowy rozwój - Żłobek jest wymarzonym miejscem dla Waszego maluszka.

Z radością witamy Wasze dzieci i zapraszamy do wspólnej zabawy.

Elektroniczny system rekrutacji dzieci na wolne miejsca w żłobku prowadzony jest na stronie nabor.pcss.pl/oborniki .  Dzieci kontynuujące pobyt w żłobku nie biorą udziału w rekrutacji - Rodzic oświadcza wolę pobytu dziecka na "Deklaracji kontynuacji". Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Rekrutacja.

Możecie być pewni, że dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dzieci czuły się u nas jak najlepiej. Aby rozłąka z Rodzicami nie była dla dziecka przykrym przeżyciem, tylko wesołą i aktywną formą spędzania czasu.

Zainteresowanych Rodziców serdecznie zapraszamy do naszej placówki.

 

 

Wytyczne podwyższonego ryzyka obowiązujące w Żłobku Miejskim im. Misia Uszatka w Obornikach na czas pandemii koronawirusa  COVID- 19.

Stosując się do Rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 oraz wytycznych GIS z dnia 04 kwietnia 2020r., Żłobek Miejski im. Misia Uszatka w Obornikach ogranicza funkcjonowanie placówki i wprowadza podwyższony reżim sanitarny.

 1. Na czas reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte od 6.30 do 16.30. Wejście do placówki sygnalizuje się dzwonkiem.
 2. Liczba przebywających dzieci w poszczególnych grupach w jednej sali, zostaje maksymalnie ograniczona zgodnie z zaleceniami GIS. Minimalna powierzchnia użytkowa do zabawy w Sali dla dzieci nie może być mniejsza niż 4m2 na jedno dziecko.
 3. Dostęp do usług żłobka mają wszystkie dzieci objęte dotychczasową opieką żłobkową, których rodzice zadeklarowali taką wolę w rozmowie telefonicznej.

Pierwszeństwo jednak mają dzieci:

 • - pracowników systemu ochrony zdrowia
 • - służb mundurowych
 • - pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Fakt pracy określony w jednostkach wymienionych powyżej wymaga od pracodawcy zaświadczenia potwierdzającego wymienioną działalność.
 1. Do żłobka mogą przychodzić dzieci wyłącznie zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; odprowadzane przez zdrowych rodziców. Zaleca się aby dziecko było przyprowadzane i odbierane przez tego samego rodzica.
 2. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i wynoszenia zabawek i innych przedmiotów np.: smoczków, butelek itp. z domu do żłobka i odwrotnie.
 3. Obowiązuje całkowity zakaz przyprowadzania do żłobka dziecka, które zamieszkuje wspólnie z osobą, która przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania w żłobku osób trzecich. Wszystkie sprawy załatwione będą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

        Przyjmowanie i odbieranie dzieci

 1. Dzieci do żłobka przyprowadzane są przez osoby zdrowe ( tylko jedna osoba przychodzi z dzieckiem mającym zostać w żłobku).
 2. Rodzic przyprowadzający dziecko do żłobka może wchodzić do pomieszczeń wspólnych- hol.

W pomieszczeniu tym może przebywać 1 dziecko z rodzicem lub więcej z zachowaniem odstępu 2m od innego dziecka z rodzicem tej samej grupy. 

Kontakt opiekuna z dzieckiem ogranicza się do minimum tj. do wykonania niezbędnych zabiegów higienicznych.

 1. Po przyprowadzeniu dziecka do żłobka- rodzic dezynfekuje ręce. Następnie pracownik żłobka dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka i rodzica termometrem bezdotykowym. w przypadku wykrycia temperatury powyżej 37°C żłobek odmawia przyjęcia dziecka.
 2. Opiekun grupy odbiera dziecko od rodzica i odprowadza dziecko do sali.

Jeżeli opiekun ma uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore np.: kaszel, katar itp.

I może zarażać inne dzieci prosi rodzica o zabranie dziecka do domu.

 1. Odbierając dziecko ze żłobka, rodzic wchodząc do holu placówki ma zasłonięte usta i nos, dezynfekuje ręce i oczekuje na doprowadzenie dziecka.

           Obowiązki rodziców  

            Rodzice zobowiązani są do:

 1. Zapoznania się z opracowanymi procedurami na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w okresie pandemii koronawirusa COVID- 19 obowiązującymi w żłobku.
 2.  Przy pierwszej wizycie w żłobku rodzice podpisują oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszej procedury. Każdego następnego dnia rodzice potwierdzają podpisem, że dziecko spełnia warunki wymienione w oświadczeniu.
 3. Zachowania od opiekunów dystansu 2m za wyjątkiem przekazywania dziecka opiekunowi.
 4. Rodzice zobowiązani są do zaopatrzenia się w środki ochrony osobistej zarówno podczas przyprowadzania jak i odbierania dzieci ( maseczki, rękawiczki).

Oświadczenie COVID-19

Umowa

Wniosek o obniżenie opłaty za żłobek

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

2022 - Biedronki

2022 - Pszczółki

2022 - Maluch w świecie książki

2022 - Balik karnawałowy

2022 - Prezentacja Dzień Babci i Dziadka

2021 - Prezentacja